Porady praktyczne jak otworzyć Hotel lub Pensjonat

Browse By

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
Zgodnie z art.35 ustawy o usługach turystycznych usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:
1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

W rezultacie wspomniane usługi mogą być świadczone w różnych miejscach i w różnym zakresie. Powyższe pozwala obiekty hotelarskie podzielić na:

1) hotele – obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;
2) motele – obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;
3) pensjonaty – obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;
4) kempingi (campingi) – obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
5) domy wycieczkowe – obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
6) schroniska młodzieżowe – obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;
7) schroniska – obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów.
Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w w/w obiektach przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. W tym względzie normy prawne przewidują dla:
1) hoteli, moteli i pensjonatów – pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami;
2) kempingów (campingów) – cztery kategorie oznaczone gwiazdkami;
3) domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.

Wymagania wstępne

Otwarcie hotelu lub pensjonatu wymaga pozyskania obiektu spełniającego określone wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe. Obiekt musi też posiadać określona liczbę pokoi i musi być przystosowany do świadczenia innych usług związanych z wyżywieniem lub relaksem i pobytem gości. Aby obiekt hotelarski mógł rozpocząć działalność musi zostać zaszeregowany do określonego rodzaju i kategorii . Powinien być też wpisanych do ewidencji obiektów hotelarskich. Czynności tych dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia hotelu lub pensjonatu. Wspomniane zaszeregowanie odbywa się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Przed wydaniem decyzji w tej sprawie obiekt podlega ocenie co do spełnienia w/w warunków. Za dokonanie w/w oceny pobiera się opłaty. Ich wysokość wynosi:
1) 1.500 zł – dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami;
2) 1.000 zł – dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami;
3) 600 zł – dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi;
4) 400 zł – dla oceny pensjonatów do 20 pokoi;
5) 500 zł – dom wycieczkowy;
6) 300 zł – kemping i schronisko;
7) 100 zł – za schronisko młodzieżowe i pole biwakowe.

Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, może również ubiegać się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii w formie promesy. W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich.Przedsiębiorca może jednak używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego.
W drodze wyjątku marszałek województwa może, w drodze postanowienia, zezwolić na rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich przez przedsiębiorcę, który otrzymał promesę. Warunkiem jest jednak złożenie przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku o zaszeregowanie hotelu lub pensjonatu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.
Hotele i pensjonaty są wpisywane do ewidencji obiektów hotelarskich. Ewidencja ta jest jawna i jest prowadzona przez marszałka województwa w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.
Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania kategorii.

Podstawowe numer PKD działalności gospodarczej

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym.
Obiekty tu sklasyfikowane zapewniają zakwaterowanie w umeblowanych pokojach, apartamentach z usługami codziennego sprzątania, słania łóżek oraz szeroki zakres usług dodatkowych takich jak: usługi podawania posiłków i napojów, usługi parkingowe, usługi pralni, udostępnianie basenów kąpielowych, pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz udostępnianie sal konferencyjnych.
Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
· hotelach,
· motelach,
· pensjonatach i innych obiektach hotelowych (np. wotele, botele, novotele, airtele, zajazdy, zamki).

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Świadczenie usług hotelarskich można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Zostaw Ocenę

Porady praktyczne jak otworzyć Hotel lub Pensjonat
5 (100%) 1 oceny

Wybierz język: ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishPortugueseRussianSpanish

Porady praktyczne jak otworzyć Hotel lub Pensjonat

czas czytania: 4 min
0