PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU cz. II Poradnik dla Organizatora

Browse By

 

2.1. Warunki, jakie zobowiązany jest zapewnić organizator wypoczynku

 

 

Mając na uwadze potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wprowadzono wykaz warunków, jakie organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku. Organizator wypoczynku informuje rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie.

Organizator wypoczynku zapewnia:

 • bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, co w szczególności oznacza, że obiekt lub teren spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, oraz warunki higieniczno-sanitarne, a w przypadku udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – jest dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności ;
 • kadrę wypoczynku– kierownik wypoczynku, wychowawcy wypoczynku, trenerzy, instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka obcego, inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku spełniają warunki określone w przepisach;
 • dostęp do opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej na zasadach określonych w ustawach lub na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym ;
 • program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności – spełniając ten warunek, organizator powinien opracować ramowy program wypoczynku oraz prowadzić dziennik zajęć ;
 • żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia – w tym zróżnicowana dieta oraz wymagania dotyczące indywidualnej diety wskazane w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku ;
 • bezpieczne korzystanie z wyznaczonych obszarów wodnych– opieka wychowawcy wypoczynku i ratownika wodnego podczas korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych;
 • bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich – oraz w regulaminach Parków Narodowych w górach .

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą organizator zapewnia dodatkowo:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, o ile obowiązek zawarcia umowy nie wynika z innych przepisów – za spełnienie tego warunku uznaje się posiadanie przez organizatora umowy ubezpieczenia uczestników ;
 • kadrę ze znajomością języka obcego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym i kraju tranzytowym – warunek ten zostanie spełniony, jeśli co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na ww. poziomie.

2.2. Obowiązek zgłoszenia wypoczynku

Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić zamiar jego zorganizowania kuratorowi oświaty:

 • właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora,
 • właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku – w przypadku organizatora posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP.

Kurator oświaty na podstawie przepisów weryfikuje zgłoszenie wypoczynku i niezwłocznie:

 • odsyła do korekty lub uzupełnienia

albo

 • akceptuje, zamieszczając w bazie wypoczynku.

Zgłoszenie wypoczynku, które nie spełnia warunków określonych w przepisach, nie może zostać umieszczone w bazie wypoczynku. Odmowa jego umieszczenia w bazie wypoczynku następuje w drodze decyzji administracyjnej. Z obowiązku zgłoszenia wypoczynku zwolniona jest wyłącznie szkoła lub placówka organizująca wypoczynek trwający nie dłużej niż 3 dni.W tym przypadku dyrektor, zamiast zgłoszenia do kuratora oświaty, zawiadamia o organizacji takiego wypoczynku organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, przekazując kartę wypoczynku.

Termin zgłoszenia wypoczynku

Zamiar zorganizowania wypoczynku organizator zgłasza:

 • na wypoczynek letni (ferie letnie i wiosenna przerwa świąteczna)

– od 1 marca danego roku;

 • na wypoczynek zimowy (ferie zimowe i zimowa przerwa świąteczna)

– od 1 października danego roku.

Jednak nie później niż na:

 • 21 dni przed terminem wypoczynku;
 • 14 dni przed terminem wypoczynku w formie półkolonii i wypoczynku za granicą

Jedynie w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi termin zgłoszenia wypoczynku może zostać skrócony do 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Przypadki uzasadnione będą mogły zostać uwzględnione przez kuratora oświaty jedynie w sytuacjach wynikających ze względów społecznych, np. konieczności organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym.

Forma zgłoszenia wypoczynku

Odpowiedni formularz elektroniczny zamieszczony w bazie wypoczynku wypełniony i zatwierdzony przez organizatora wysyła się automatycznie. Nie jest to jednak równoznaczne ze złożeniem zgłoszenia. Jednocześnie, aby zgłoszenie było prawidłowo dokonane, organizator powinien:

 1. a) jeśli składa zgłoszenie w formie papierowej:
 • wydrukować wersję zgłoszenia identyczną z zatwierdzoną,
 • zadbać, aby zgłoszenie zostało podpisane przez osobę/

osoby upoważnione,

 • nadać zgłoszenie przesyłką potwierdzoną do właściwego kuratora oświaty lub złożyć osobiście we właściwym kuratorium oświaty;
 1. b) jeśli składa zgłoszenie w formie elektronicznej:
 • uwierzytelnić zgłoszenie przy użyciu mechanizmów

określonych w ustawie  tzn. elektronicznym podpisem,

 • wysłać zgłoszenie za pomocą systemu bazy wypoczynku.

 

Powyższe czynności należy niezwłocznie powtórzyć, jeżeli kurator oświaty wskaże braki lub nieprawidłowości w zgłoszeniu i wezwie organizatora do ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie (przez system bazy wypoczynku).Za datę złożenia zgłoszenia w formie papierowej przyjmuje się datę nadania zgłoszenia u operatora pocztowego lub – w sytuacji złożenia osobistego – datę złożenia we właściwym kuratorium oświaty. Za datę złożenia zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmuje się automatyczną datę nadania przez system bazy wypoczynku podpisanego elektronicznie formularza zamieszczonego w bazie wypoczynku.

Załączniki, które dołącza się do zgłoszenia

System bazy wypoczynku umożliwia dołączanie do zgłoszenia wypoczynku odpowiednio wymaganych załączników (w formacie JPG lub PDF):

 • kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej; ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie;
 • szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;
 • szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów;
 • mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;
 • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

Jakie załączniki powinien dołączyć organizator do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju?

 • W przypadku wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy o usługach turystycznych, organizator wypoczynku dołącza kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.
 • W przypadku wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku  z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach organizator wypoczynku dołącza:
 • szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów ;
 • kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.
 • W przypadku wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanym w formie biwaku organizator wypoczynku dołącza:
 • szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów ;
 • kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.
 • W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym organizator wypoczynku dołącza mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu .

Jakie załączniki powinien dołączyć organizator do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą?

 1. W przypadku wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej organizator dołącza szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów .
 1. W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym organizator dołącza mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.
 1. W przypadku każdego rodzaj wypoczynku organizowanego poza granicami kraju organizator dołącza oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, na rzecz uczestników wypoczynku .

2.3. Program wypoczynku – tworzymy niezapomnianą przygodę

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży wiąże się z koniecznością zaplanowania wielu powiązanych ze sobą zadań, takich jak: wybór miejsca pobytu, transport, sposób przemieszczania się, organizacja żywienia, korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej. To duże logistyczne wyzwanie. Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży powinien zapewnić jego uczestnikom wiele atrakcji, ciekawy program, przygody i niezapomniane wrażenia, poprzez dostosowanie zajęć do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności. Sposób tworzenia programu opisany jest jako model kaskadowego budowania kompleksowych działań – od ogółu do szczegółu. W zależności od rodzaju wypoczynku przy opracowaniu programu trzeba wziąć pod uwagę cele turystyczno-krajoznawcze, rekreacyjno-sportowe, edukacyjne, społeczno-wychowawcze, itp.

Może to być na przykład:

1) poznawanie ojczystego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii;

2) poznawanie kultury i języka innych państw;

3) wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

4) poznawanie zasad ochrony środowiska i wyrabianie umiejętności korzystania z zasobów przyrody oraz przebywania w takich miejscach;

5) podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku;

6) poprawa stanu zdrowia dzieci z terenów zagrożonych ekologicznie;

7) przeciwdziałanie patologiom;

8) nauka zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz poszanowania tradycji i umiejętnego zachowania w miejscach kultury narodowej danego kraju;

9) wiedza i umiejętne zachowanie w sytuacji kryzysowej związanej z bezpieczeństwem podczas pobytu.

Wszystkie formy zajęć zawarte w programie mają przede wszystkim spełniać normy bezpieczeństwa, a także służyć przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz ukazywać postawy prospołeczne. Przy konstruowaniu programu oraz wyborze metod pracy wykorzystajmy możliwości i pomysłowość kierownika i wychowawców oraz ich doświadczenie i umiejętności. Być może znają oni ciekawe gry terenowe i symulacyjne albo podstawy dramy i będą w stanie zaaranżować zabawę w teatr. A może interesują się dziennikarstwem, fotografią, filmem i nakręcą z młodzieżą ciekawy reportaż z kolonii? Co więcej, warto podczas pierwszych dni wypoczynku zapytać jego uczestników o zainteresowania, oczekiwania i potrzeby. Być może są zajęcia, którymi będą szczególnie zainteresowani, a ich realizacja będzie możliwa. Wykażmy się elastycznością i umiejętnościami tam, gdzie to tylko możliwe. Trzeba się również zastanowić, jaki potencjał ma teren, na którym będzie przebywać grupa, bo on też ma istotne znaczenie i może „pomóc” w realizacji programu. W zależności od tego, w jakim regionie odbywa się wypoczynek, organizator powinien poświęcić czas na zapoznanie się z regionem, jego historią, tradycjami, legendami, mieszkańcami. To inspiracja, dzięki której wypoczynek będzie miał określony temat, któremu mogą zostać podporządkowane wszystkie zajęcia. Dobrze byłoby, aby okres wakacji przenosił dzieci i młodzież w krainę przygody i baśni, z której wyniosą pełne radości i wspaniałych wrażeń wspomnienia.

2.4. Bezpieczna podróż

Podstawowym warunkiem bezpiecznej podróży jest zasada:

Najczęściej wybieranym środkiem transportu dzieci i młodzieży jest autokar. Współpraca z firmą przewozową posiadającą odpowiednie zezwolenia, sprawdzone i nowoczesne pojazdy oraz doświadczonych pracowników to sposób na uniknięcie wielu zagrożeń drogowych.

Ostatecznej weryfikacji organizator powinien dokonać przed wyjazdem grupy na wypoczynek, zlecić służbom policyjnym badanie stanu technicznego pojazdu i koniecznie należy zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie autokaru. Zgodnie z przepisami pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat musi być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej (jednak nie wolno znakować pojazdu takimi tablicami wtedy, gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone). W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierowca takiego pojazdu musi włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży. Opieka nad uczestnikami jest sprawowana zarówno w czasie oczekiwania na podróż, jak i w czasie przewozu.

Przed podróżą i w trakcie jej trwania kadra wypoczynku przede wszystkim przestrzega zasady – opiekun wsiada ostatni, a wysiada pierwszy.

Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym, a liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym (na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Ponadto kadra wypoczynku:

1) w sposób ciągły kontroluje stan liczebny dzieci i młodzieży w czasie oczekiwania na przejazd oraz wewnątrz pojazdu;

2) zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie;

3) przestrzega zalecenia wysiadania dzieci i młodzieży tylko na parkingach, a po każdym postoju ponownie liczy uczestników;

4) pilnuje bezpieczeństwa uczestników np. w czasie wycieczek, przejścia do miejsca zbiórki, zwiedzanego obiektu. W razie potrzeby, w zależności od usytuowania przystanku czy miejsca zaparkowania, przeprowadza dzieci na drugą stronę jezdni;

5) organizuje bezpieczne wysiadanie w razie konieczności zatrzymania się na trasie na skutek zaistniałych okoliczności, zmuszających podróżnych do opuszczenia pojazdu, zabezpiecza wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy, wyprowadzając młodzież w bezpieczne miejsce;

6) nie dopuszcza do przewozu dzieci i młodzieży w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ich zdrowia i życia;

7) siada z tyłu, w środku i z przodu – taki sposób rozlokowania pozwala na optymalne zapewnienie nadzoru i bezpieczeństwa;

8) ustala sposób porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy;

9) zwraca uwagę na właściwe zachowanie uczestników podczas przejazdu, w tym zapinanie pasów bezpieczeństwa.

Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku odpowiada cała kadra wypoczynku, w tym kierownik i wychowawca wypoczynku zgodnie z obowiązkami –od momentu przejęcia uczestnika od rodzica do czasu ponownego przekazania uczestnika rodzicowi po zakończeniu wypoczynku.Organizując wypoczynek w odległych rejonach kraju czy za granicą, należy wziąć pod uwagę, że bezpieczne prowadzenie pojazdów jest uzależnione m.in. od kondycji psychofizycznej kierowcy. Oto niektóre przepisy dotyczące kierowców, stanowiące istotną informację dla organizatora zawierającego umowę na przewóz dzieci i młodzieży. Przerwy w jeździe Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godziny kierowca powinien zrobić ciągłą przerwę (odpoczynek) trwającą co najmniej 45 minut. Przerwę można podzielić na dwie części: pierwsza musi liczyć 15 minut lub więcej, a druga nie mniej niż 30 minut. Dzienny czas prowadzenia pojazdu Łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku nie może przekroczyć 9 godzin (dwa razy w tygodniu może trwać do 10 godz.). Tydzień należy rozumieć jako okres od godz. 00:00 w poniedziałek do godz. 24:00 w niedzielę.

Zostaw Ocenę

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU cz. II Poradnik dla Organizatora
5 (100%) 1 oceny

Wybierz język: ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishPortugueseRussianSpanish

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU cz. II Poradnik dla Organizatora

czas czytania: 10 min
0