PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU cz. I – Definicja wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży

Browse By

 

Cechy charakterystyczne wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

 

 • czynność: organizowanie wypoczynku,
 • cel: rekreacja lub regeneracja sił fizycznych i psychicznych,
 • dodatkowy element, tj. szkolenie lub pogłębianie wiedzy, rozwijanie

zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych,

 • czas: nie krócej niż dwa dni (bez względu na nocleg),
 • sezon: ferie letnie i zimowe, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna,
 • miejsce: w kraju lub zagranicą.

Wypoczynek to m.in.:

 • kolonia,
 • półkolonia,
 • zimowisko,
 • obóz,
 • biwak.

Wypoczynek może być organizowany w innych formach.

1.2. Podmioty uprawnione do organizowania wypoczynku

Wypoczynek dzieci i młodzieży mogą organizować:

1) szkoły i placówki;

2) przedsiębiorcy podlegający ustawie o usługach turystycznych;

3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż szkoły i placówki oraz przedsiębiorcy mogą organizować wypoczynek zarobkowo albo niezarobkowo. Jeżeli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej organizują wypoczynek w celu zarobkowym w postaci imprezy turystycznej stają się przedsiębiorcą, którego obowiązuje wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

 Impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Półkolonia oraz inne formy, które nie spełniają tych kryteriów, nie są imprezami turystycznymi i w konsekwencji osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą je organizować w celu zarobkowym bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wypoczynkiem, który nie podlega zgłoszeniu, jest tzw. wypoczynek rodzinny − wypoczynek organizowany przez rodziców dla własnych dzieci i dzieci znajomych osobiście rodzicom.

Wypoczynkiem rodzinnym nie jest wyjazd organizowany dla uczniów przez nauczyciela, mieszkańca osiedla dla dzieci z osiedla, trenera dla uczestników kursu tańca z domu kultury, prezesa klubu sportowego dla młodzieży z klubu, itp. pomimo poznania rodziców tych uczniów.

1.3. Nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży

Zadaniem kuratorów oświaty jest sprawna koordynacja organizacji wypoczynku, wspomaganie organizatorów w prawidłowej organizacji wypoczynku oraz pełnienie nadzoru nad organizacją wypoczynku we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne i ochronę przeciwpożarową. Bezpośredni nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju pełni kurator oświaty, współpracując z państwowym inspektorem sanitarnym i komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, właściwymi ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Nadzór kuratora oświaty nad wypoczynkiem organizowanym w kraju odnosi się do zbierania i analizowania informacji o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa. W ramach nadzoru kurator oświaty może prowadzić kontrole, żądać wglądu do dokumentacji w miejscu wypoczynku oraz po jego zakończeniu. W trakcie kontroli ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem, wglądu do dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, sporządzania z niej kopii oraz żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień.

Osoba kontrolująca może żądać dokumentacji związanej z kwalifikacjami kadry wypoczynku oraz niekaralności kierownika i wychowawców wypoczynku tylko od organizatora wypoczynku, który oświadczył w zgłoszeniu wypoczynku, że posiada jej kopie.

W przypadku stwierdzenia, że wypoczynek jest prowadzony niezgodnie z prawem lub danymi w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty ma obowiązek podjęcia działań:

 • Nakazu usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku.
 • Nakazu natychmiastowego przeniesienia uczestników wypoczynku do innego obiektu, spełniającego warunki określone w odrębnych przepisach, jeżeli nieprawidłowości powodują bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia uczestników wypoczynku, pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku
 • Decyzji administracyjnej o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora oraz nakazaniu organizatorowi niezwłocznego zorganizowania powrotu uczestników wypoczynku do miejsca zamieszkania z rygorem natychmiastowej wykonalności .

Nadzór nad organizacją wypoczynku za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Nadzór nad wypoczynkiem za granicą ze względów organizacyjno-logistycznych nie odnosi się do sprawdzenia czy obiekt, w którym będą przebywać uczestnicy spełnia wymogi przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane, ale odnosi się szczegółowo do jego organizacji.

Dla wypoczynku organizowanego za granicą wprowadzono dodatkowo obowiązek:

 • zawierania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku;
 • zapewnienia, że co najmniej jedna osoba spośród kadry musi znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

1.4. Centrum informacji o wypoczynku – „Baza wypoczynku”

Baza wypoczynku to zbiór danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wypoczynku dzieci i młodzieży.

1.5. Kadra wypoczynku – komu można zaufać?

Zatrudnienie odpowiedniej kadry wypoczynku to jeden z najważniejszych warunków zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz gwarancja zrealizowania planowanego programu. Przepisy ustawy przewidują dwa podstawowe (konieczne) rodzaje funkcji i szczegółowo określają warunki, jakie muszą spełnić:

 • kierownik wypoczynku;
 • wychowawca wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba:

1) niekarana (posiadająca informację o niekaralności wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie, jeżeli została jednocześnie zatrudniona na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności);

2) pełnoletnia;

3) posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);

4) posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym);

5) posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym).

Wychowawcą wypoczynku może być osoba:

1) niekarana (posiadająca informację o niekaralności wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie, jeżeli została jednocześnie zatrudniona na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności);

2) pełnoletnia;

3) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);

4) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób ze wskazanym wykształceniem pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym oraz osób, które tytuł trenera i instruktora sportu uzyskały przed dniem 23 sierpnia 2013 r.)

Do 31 sierpnia 2017 r. obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku nie dotyczy przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć w skład kadry wchodzić mogą także trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalnooświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku. Taką funkcję może pełnić osoba, która jest pełnoletnia, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowania zajęć.

Organizując kadrę, trzeba przede wszystkim pamiętać o zatrudnieniu odpowiedniej liczby wychowawców w zależności od liczby uczestników planowanego wypoczynku. Pod opieką jednego wychowawcy może być nie więcej niż 20 uczestników. Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku.

Liczba ta ulega zmniejszeniu w przypadku:

 • grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10

roku życia – do 15 uczestników;

 • grupy, w której uczestnikami są wyłącznie dzieci i młodzież niepełnosprawna

lub przewlekle chora i powinna być zgodna z liczbą dzieci w klasie w szkołach specjalnych lub ogólnodostępnych właściwej dla wieku uczestników:

» dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących – od 6 do 8,

» dla uczniów niewidomych i słabo widzących – od 8 do 10,

» dla uczniów z chorobami przewlekłymi – od 10 do 16,

» dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8,

» dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – od 8 do 12,

» dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – od 10 do 16,

» dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8,

» dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4,

» dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania

– od 10 do 16.

Zostaw Ocenę

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU cz. I – Definicja wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży
5 (100%) 4 oceny

Wybierz język: ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishPortugueseRussianSpanish

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU cz. I – Definicja wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży

czas czytania: 6 min
0