Otwarcie działalności noclegowej w Polsce

Browse By

Wynajem miejsc noclegowych stanowi formę usług turystycznych. Obok typowych obiektów hotelarskich (hotel, pensjonat itp.) uzupełnia obsługę ruchu turystycznego. Działalność w tym zakresie powinna być prowadzona w miejscach spełniających określone warunki. Miejsca te zaś winny posiadać stosowne walory wczasowe. Chodzi o warunki o charakterze naturalnym (położenie geograficzne, klimat, walory krajobrazowe, uzdrowiskowe itd.), oraz o charakterze organizacyjnym (baza i oferta turystyczna).

W okresie natężenia ruchu turystycznego działa wiele małych firm zajmujących się jego obsługą, w szczególności w branży usług hotelarskich, gastronomicznych i handlowych, transportowych i rozrywkowych. Dla wielu z nich cechą charakterystyczną jest ich sezonowość. Co więcej, z uwagi na ograniczoną bazę noclegową, miejsca te nie są zaliczane do obiektów hotelowych wymagających zaszeregowania i ustalania kategorii. Otwarcie działalności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych jest znacznie tańsze i prostsze, niż otwarcie hotelu/pensjonatu, gdyż nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów odnośnie wyposażenia oraz poniesienia wysokiej opłaty za zaszeregowanie obiektu. Obiekty noclegowe wystarczy zgłosić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, a do ich oznaczenia stosuje się często nazwy: „willa” lub „pokoje gościnne”. Natomiast nazwy: “hotel”, “motel”, “pensjonat”, “dom wycieczkowy”, “kemping”, “schronisko”, “schronisko młodzieżowe” są zastrzeżone wyłącznie dla obiektów hotelarskich, które uzyskały decyzję o zaszeregowaniu wydaną przez marszałka województwa.

Niezależnie od powyższego wynajem miejsc noclegowych może być prowadzony w lokalach mieszkalnych należących do ich właścicieli. Taki wynajem dotyczy przede wszystkim czasowego pobytu związanego z pracą czy nauką.
Podobnym celom dedykowane są hotele robotnicze, bursy, internaty i domy studenckie.

Wymagania wstępne

Wykonywanie usług w zakresie wynajmu pokoi gościnnych turystom, również w powiązaniu z wyżywieniem, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej a podmioty prowadzące tą działalność mają status przedsiębiorców.

W/w przepisów nie stosuje się do działalności w zakresie wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3 w/w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Oznacza to, że rolnicy prowadzący taką działalność nie są przedsiębiorcami i nie muszą zgłaszać jej do ewidencji działalności gospodarczej.

Jednocześnie, zgodnie z art.35 ust.2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wszystkie podmioty wynajmujące pokoje w obiektach innych niż obiekty hotelarskie są zobowiązane do zapewnienia aby wykorzystywane w powyższym celu pomieszczenia spełniały wymagania sanitarne, przeciwpożarowe określone odrębnymi przepisami a także minimalne wymagania co do wyposażenia.

Ponadto, przed rozpoczęciem świadczenia usług, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić obiekt do ewidencji tych obiektów prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego dla miejsca ich położenia. Zgłaszając obiekt do ewidencji, powinien on podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo powołać się na wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – o ile taki posiada.

Z kolei jeśli chodzi o osoby wynajmujące pokoje w lokalach mieszkalnych to mają one dowolność w traktowaniu tych usług. Mogą bowiem uznać je jako wynajem prywatny podlegający jedynie opodatkowaniu lub zgłosić te usługi jako rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku lokale powinny stanowić składniki majątkowe, a umowy ich najmu winny być podpisywane w ramach tej działalności. Ta grupa osób jest wyłączona z wymogów jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy o usługach turystycznych.

Inne formy wynajmu miejsc noclegowych (np. bursy, internaty), z racji prowadzonej w nich działalności wychowawczej, są zakładane zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty. Podobnie – prowadzenie domów studenckich przez uczelnię – jest elementem systemu pomocy materialnej dla studentów. Rozszerzenie oferty o usługi komercyjnego wynajmu pokoi wymagać będzie zgłoszenia wspomnianych budynków do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Podstawowy nr PKD dla tej działalności

· 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
ü ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego(np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
ü kwaterach dla gości i bungalowach,
ü domkach lub chatach, bez obsługi,
ü gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
ü schroniskach młodzieżowych i górskich.
· 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w:
ü domach studenckich,
ü internatach i bursach szkolnych,
ü hotelach robotniczych,
ü blokach mieszkalnych.

Formy prowadzonej działalności gospodarczej

Usługi wynajmu miejsc noclegowych, jeżeli wymagają one zarejestrowania działalności, można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zgłosić działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Co do zasady sprzedawanie towarów lub oferowanie usług wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG albo KRS. Istnieją jednak pewne obszary działalności, które w świetle obowiązującego prawa, można wykonywać nie rejestrując działalności gospodarczej. Do takich obszarów działalności zalicza się:

– działalność agroturystyczną rolników, Agroturystyka

Ustawodawca, w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazał rodzaje działalności, które nie są objęte zakresem stosowania tej ustawy. W wymienionym katalogu znajduje się m.in. działalność agroturystyczna polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Rolnik świadczący te usługi nie ma obowiązku rejestrować działalności gospodarczej.

Należy pamiętać że pomimo, iż taka aktywność w świetle ustawy sdg nie podlega rejestracji w CEIDG, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktowana jest jako dodatkowe, pozarolnicze źródło dochodu rolnika. W związku z powyższym, mimo że przychody z tej działalności nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu zgodnie ze wszystkimi regułami przewidzianymi jak dla działalności gospodarczej.

W przypadku wykonywania działalności agroturystycznej na niewielką skalę ustawa o PIT w art. 21 ust. 1 pkt 43 przewiduje zwolnienie od podatku. Przywilej dotyczy wyłącznie „dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochodów uzyskanych z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5″.

Wolne od podatku są też dochody ze sprzedaży jagód, grzybów także produktów i wyrobów własnego gospodarstwa. Natomiast dochód ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z gospodarstwa rolnego (także warzyw, owoców i ryb) w stanie nieprzetworzonym w ogóle nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym. Dlatego oferując takie produkty gościom w gospodarstwie agroturystycznym, rolnik nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku gdy rolnik nie spełnia warunków zwolnienia, czyli przekroczy liczbę wynajmowanych pokoi albo świadczy usługi dla nieturystów, będzie musiał zapłacić podatek od osiągniętego dochodu. Jeśli wynajmowanych pokoi będzie więcej niż 5, dochód z agroturystyki będzie opodatkowany w całości.

Dodatkowe usługi świadczone przez gospodarstwo agroturystyczne takie jak np. wynajem sprzętu turystycznego i sportowego (np. rowery, quady, kajaki, wędki), przejażdżki powozem czy saniami, organizacja kuligów i ognisk, nauka jazdy konnej itd. nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla agroturystyki jak również nie jest to wolna od podatku PIT działalność rolnicza.

Możliwe jest opodatkowanie przychodów z takiej aktywności na zasadach ogólnych, zarówno według skali, jak i w formie liniowej. Podstawą opodatkowania przy takim wariancie jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Inna ewentualność to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdzie nie uwzględnia się wydatków i prowadzi uproszczoną ewidencję. W rachubę wchodzi też karta podatkowa, lecz trzeba tu spełnić warunki ustawowe, np. taki, że łączna liczba pokoi nie przekracza 12.

Rozliczanie VAT przez osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne odbywa się według podstawowych reguł. Występuje tu odpłatne świadczenie usług, które co do zasady podlega opodatkowaniu. W rozumieniu ustawy o VAT agroturystyka jest działalnością gospodarczą, przy czym nie ma znaczenia liczba pokoi. Istotna jest wartość sprzedaży.

Jeżeli w roku poprzednim nie przekroczyła ona 150 tys. zł, można (ale nie trzeba) korzystać ze zwolnienia podmiotowego. W przeciwnym razie występuje obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, prowadzenia ewidencji sprzedaży i rozliczania podatku.

 

Zostaw Ocenę
Otwarcie działalności noclegowej w Polsce
5 (100%) 1 oceny

Wybierz język: ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishPortugueseRussianSpanish

Otwarcie działalności noclegowej w Polsce

czas czytania: 6 min
0