Ubezpieczenia turystyczne są instrumentem finansowym, dzięki którym możemy wyeliminować lub w znaczny sposób ograniczać zagrożenia związane z uszczupleniem naszego stanu majątkowego w związku z koniecznością poniesienia wydatków na skutek nieoczekiwanych i nieprzyjemnych zdarzeń, które mogą nas spotkać zarówno podczas zagranicznego jak i krajowego wyjazdu turystycznego. Przykładowo jak pokazuje doświadczenie mogą to być takie wydatki jak:

– koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała (chodzi tutaj zarówno o nas jak i naszych bliskich – rodzice, dzieci, małżonkowie – z którymi wspólnie udajemy się na urlop);

– wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą (są to wydatki na czynności podejmowane przez służby ratownicze związane z poszukiwaniem nas lub naszych bliskich na skutek naszego zaginięcia lub znalezienia się w sytuacji wymagającej podjęcia tego typu akcji);

– koszty związane z transportem medycznym po wypadku do kraju w celu dalszego leczenia (będą to wydatki związane z przewozem osoby poszkodowanej celem dalszego leczenia, rehabilitacji do kraju macierzystego);

– wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z towarzyszeniem w trudnych chwilach osoby bliskiej (są to wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem osoby najbliższej poszkodowanemu);

– zadośćuczynienie bądź odszkodowanie, które będziemy musieli zapłacić, gdy z naszej winy albo braku rozwagi wyrządzimy innej osobie krzywdę lub uszkodzimy jej mienie sprzęt lub bagaż (przy szkodach osobowych – dotyczących organizmu ludzkiego mogą być to bardzo wysokie kwoty, przy szkodach rzeczowych – w mieniu innych osób będą to kwoty potrzebne do odtworzenia majątku, który został zniszczony, uszkodzony na skutek naszego działania);

– wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu czy też konieczność zakupu nowych rzeczy na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży.

Warto zaznaczyć, że niektóre ze wskazanych powyżej wydatków mogą wystąpić równocześnie w związku z zajściem jednego tragicznego w skutkach zdarzenia, co przekładając na środki finansowe może stanowić bardzo wysoką kwotę (generować straty majątkowe po naszej stronie). Ponadto zmniejszenie stanu naszego majątku może powstać również na skutek utraty przedpłat wobec niemożności uczestnictwa w wyjeździe urlopowym, czy też wydatków związanych z koniecznością wcześniejszego z nich powrotu – co również można w pewnych sytuacjach ubezpieczyć.

Pamiętajmy, że ubezpieczenia turystyczne, które będziemy zawierać z zakładem ubezpieczeń mają charakter dobrowolny, co m.in. oznacza, że warunki umów tego typu ubezpieczeń kształtowane są przez zakłady ubezpieczeń we wzorcach umownych zwanych ogólnymi warunkami ubezpieczenia (powszechnie określanymi skrótem OWU) Warunki zawierają informację na temat przedmiotu i zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela (za jakie zdarzenie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie), jak też listę wyłączeń odpowiedzialności (za co zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania) oraz zasady postępowania w razie wystąpienia zdarzenia. Tak więc ogólne warunki ubezpieczenia zawierają zapisy kształtujące treść umowy – nasze prawa i obowiązki – przed zawarciem umowy przeczytajmy je bardzo dokładnie.  Wszelkie niejasności dotyczące zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia wyjaśniajmy u agenta ubezpieczeniowego, pośrednika, brokera lub pracownika zakładu ubezpieczeń, przed zawarciem umowy aby uniknąć później kłopotów i rozczarowań. Ponadto osoby, które korzystają z form zorganizowanego wypoczynku, oferowanego przez profesjonalnych organizatorów turystyki (biur podróży), powinny mieć świadomość, że to właśnie na takim organizatorze wypoczynku ciąży obowiązek zawarcia na rzecz uczestników wyjazdu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KLZ). Niestety w walce cenowej o klienta ubezpieczenia te zawierane są na najniższe możliwe sumy ubezpieczenia – niestety nie ma przepisów określających minimalnych sum ubezpieczenia, które w prawidłowy sposób zabezpieczyły by wyjeżdżających szczególnie przed ryzykiem ponoszenia kosztów leczenie z własnych środków. Korzystając z organizowanych form wypoczynku należy koniecznie uzyskać szczegółowe informację na temat zakresu ubezpieczenia i wysokości limitów u organizatora turystyki (w biurze podróży) i w razie stwierdzenia ich niedoszacowania doubezpieczyć się na korzystniejszych warunkach we własnym zakresie – przypominamy, że chodzi zasadniczo o wyższe limity sum ubezpieczenia.

Na naszym rynku ubezpieczeń spotykamy oferty zróżnicowane pod względem przedmiotu ubezpieczenia, zakresu udzielanej ochrony oraz wysokości składki. Niektóre z oferowanych ubezpieczeń ograniczają zakres udzielanej ochrony do podstawowych zagrożeń, inne zaś rozszerzone zostały o szereg dodatkowych wariantowych możliwości ubezpieczenia innych ryzyk. Można również wybrać poszczególne ubezpieczenie jedynie w interesującym nas zakresie. Najczęściej oferty ubezpieczeń urlopowych konstruowane są w formie pakietowej tzn. różne ubezpieczenia powiązane z letnim bądź zimowym wypoczynkiem zamieszczane są w ramach jednego nazwanego produktu ubezpieczeniowego. Zwracamy uwagę, że decydując się na zakup ubezpieczenia turystycznego trzeba go poprzedzić bardzo dokładnym przeczytaniem umowy – ogólnych warunków ubezpieczenia, w których opisany jest zakres ubezpieczenia – sytuacje, w której zakład ubezpieczeń udzieli nam ochrony, wyłączenia ochrony – czyli sytuacje, w których zakład ubezpieczeń odmówi nam wypłaty świadczenia oraz nasze obowiązki w sytuacji kiedy dojdzie do zdarzenia. Praktyczniej i krótko mówiąc przy analizie warunków ubezpieczeń turystycznych trzeba zwracać uwagę na zasady nimi rządzące, a w szczególności przesłanki uruchamiające ochronę ubezpieczeniową, wysokość limitów odpowiedzialności w poszczególnych ubezpieczeniach, a także czasami bardzo szeroki katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej to sytuacje, w których zakład ubezpieczeń nie udzieli pomocy tzn. odmówi wypłaty świadczeń/ odszkodowania. Katalog wyłączeń ochrony zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i m.in. z tych względów należy je dokładnie i szczegółowo przeczytać. Poniżej przedstawiamy wyłączenia, które można spotkać w większości ofert ubezpieczeń turystycznych występujących na polskim rynku. Trzeba jednakże pamiętać, że katalog ten jest różny w konkretnych ofertach, co trzeba skrupulatnie prześledzić podczas ich analizy.

Standardowo z ochrony zakłady ubezpieczeń wyłączają następujące sytuacje:

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, a także podczas transportu w warunkach nie zapewniających bezpieczeństwa;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z działaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego oraz usług assisatnce (pomocowych), jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej;

– odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i usług assiatnce (pomocowych), które powstały w następstwie leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP;

– odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i usług assiatnce (pomocowych), które powstały w następstwie kierowania przez ubezpieczonego pojazdem, jeżeli nie posiadał ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających itp.;

– odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i usług assiatnce (pomocowych), które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego jeżeli powstały w przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku chorób wenerycznych, leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV, chorób tropikalnych i epidemii;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku podróży w celach terapeutycznych, pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku operacji plastycznej;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku porodu, który nastąpił po 32 tygodniu życia, sztucznego zapłodnienia i leczenia bezpłodności;

– ochrona ubezpieczeniowa bagażu podróżnego nie obejmuje pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, bonów towarowych, biletów i kart kredytowych, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych; dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, instrumentów muzycznych; namiotów, wiatrochronów, sprzętu komputerowego, sportowego, przyczep campingowych, łodzi;

– ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu roszczeń wykraczających poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, będących wynikiem zawartej przez niego umowy;

– ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom bliskim;

– ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu roszczeń o charakterze karnym;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze;

– ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek podróżowania statkami powietrznymi, z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o ile lot wykonywany był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

ubezpieczenia turytyczne

Powyższy katalog standardowo występujących wyłączeń ochrony jest szeroki, a co najważniejsze wiążący, dlatego też aby nie mieć kłopotów i unikać późniejszych rozczarowań trzeba pamiętać o regułach zapisanych w tym katalogu. Trzeba także zaznaczyć, iż niektóre z wskazywanych powyżej wyłączeń mogą być objęte ochroną w ramach ponad standardowych ofert. Przykładowo będą to koszty leczenia i usługi assistance powstałe ze zdarzeń pozostających w związku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu lub takie, które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych (uprzednich schorzeń)

Ubezpieczenie bagażu ma za zadanie zabezpieczyć w czasie podróży bagaż przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Standardowo w jego ramach ochroną ubezpieczeniową objęte są kradzież, zniszczenie, uszkodzenie lub utrata bagażu na skutek wymienionych w umowie zdarzeń losowych. W ramach tego ubezpieczenia ochroną można także ponad standardowo objąć sprzęt sportowy oraz fotograficzny, filmowy. W ubezpieczeniu bagażu określając sumę ubezpieczenia należy brać pod uwagę wartość bagażu czy sprzętu, który zabieramy ze sobą na urlop. W ramach tego ubezpieczenia warto też zwrócić baczną uwagę na przesłanki odpowiedzialności w przypadku utraty bagażu, sprzętu na skutek kradzieży, gdyż niestety, w standardowych warunkach ochrona ubezpieczeniowa ze strony zakładu ubezpieczeń jest ograniczona – sprowadzając się do wypadków, w których kradzież jest mało prawdopodobna. Warto ponadto zwrócić uwagę, czy zakład ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie pomniejszy świadczenie o stopień amortyzacji (tzw. ubezpieczenie na wartość rzeczywistą), czy będziemy w stanie za otrzymane odszkodowanie odkupić sobie utracony czy zniszczony sprzęt (tzw. ubezpieczenie na wartość odtworzeniową lub nową) co praktycznie oznacza, że za kwotę wyliczonego odszkodowania będziemy w stanie przywrócić nasz stan posiadania z przed zdarzenia szkodowego. Z oczywistych względów polecamy to drugie.

Obowiązki Ubezpieczonego :

– w razie powstania szkody ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela;

– w razie zajścia wypadku ubezpieczony zobowiązany jest w miarę możliwości zapobiec zwiększeniu się szkody, zebrać i zabezpieczyć dowody ustalające okoliczności zdarzenia;

– w razie zajścia wypadku ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;

– ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest umożliwić ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień;

– w razie wypadku ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji z leczenia (KL, NNW);

– ubezpieczający zobowiązany jest poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków wypadku oraz poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej (NNW);

– w razie śmierci ubezpieczonego, uprawniony zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty (akt zgonu, dokument tożsamości itd..);

– ubezpieczający zobowiązany jest do zawiadomienia policji o każdym wypadku kradzieży lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem w czasie trwania umowy (BP);

– ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić właściwego przewoźnika lub kierownictwo hotelu, domu wczasowego, kempingu itp. o każdym wystąpieniu szkody, która powstała w publicznym ośrodku komunikacji lub miejscu zakwaterowania i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość, wartość) (BP);

– w razie zajścia zdarzenia powodującego lub mogącego spowodować roszczenie wobec ubezpieczonego, ubezpieczony zobowiązany jest nie brać nas siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zawierać jakiejkolwiek ugody czy umowy, nie zaspokajać roszczeń poszkodowanego bez pisemnej zgody ubezpieczyciela (OC);

– ubezpieczony zobowiązany jest przesłać do ubezpieczyciela orzeczenie w sprawie cywilnej, karnej lub karno – administracyjnej związanej ze zdarzeniem, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego, w takim czasie, aby umożliwić ubezpieczycielowi zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środku odwoławczego (OC);

Powyższy katalog standardowo występujących obowiązków jest szeroki, a co najważniejsze wiążący, dlatego też aby nie mieć kłopotów i unikać późniejszych rozczarowań trzeba pamiętać o regułach zapisanych w tym katalogu.(gov.pl)

Wyjeżdzasz zobacz i wykup Ubezpieczenia Turystyczne
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *